Prohlá?ení o ochraně osobních údaj? na webové stránce Logitech

Prohlá?ení o ochraně osobních údaj? na webové stránce Logitech

My, spole?nost Logitech Europe S.A., v?tomto Prohlá?ení o ochraně osobních údaj? objasňujeme, jakym zp?sobem shroma??ujeme a vyu?íváme osobní údaje náv?těvník? na?ich webovych a mobilních stránek, jen? se odvolávají na toto Prohlá?ení o ochraně osobních údaj? (souhrnně ?Stránky“). Toto Prohlá?ení o ochraně osobních údaj? se nevztahuje na data, které shroma??ujeme jinymi zp?soby, nap?íklad offline nebo s?produkty, které prodáváme, pokud vyslovně písemně neuvedeme, ?e toto Prohlá?ení o ochraně osobních údaj? se rovně? bude vztahovat na tato ostatní data.

Aktivně poskytnutá data

Pokud nám zavoláte, za?lete e-mail nebo vyplníte formulá? na některé z?na?ich Stránek, budete vědět, jaké informace nám poskytujete, jeliko? nám je sami aktivně poskytnete. Tyto informace vyu?ijeme pro ú?ely odpovědi na va?i ?ádost ?i pro jinou komunikaci s?vámi nebo pomoc pro vás. M??eme shroma??ovat data pot?ebná pro ú?ely zpracování va?í objednávky, pokud uskute?níte nákup prost?ednictvím na?ich Stránek, nap?. va?i dodací adresu, objednané produkty a kontaktní údaje.

Pasivně poskytnutá data

Kdy? vstoupíte na na?e Stránky, automaticky poskytnete ur?ité informace o va?em po?íta?i nebo mobilním za?ízení a z?něj, mimo jiné o aktivitách, které provedete na na?ich Stránkách, typu vámi pou?ívaného hardwaru a softwaru (nap?. va?em opera?ním systému nebo prohlí?e?i), informacích ulo?enych v?souborech cookie, IP adrese, době p?ístupu, webovych stránkách, ze kterych jste p?i?li, oblasti, ze které webovou stránku obsluhujete, a webové stránce (stránkách), které nav?tívíte (je-li to relevantní). Na Stránkách vyu?íváme sledovací technologie (v?etně soubor? ?cookie“) za ú?elem p?izp?sobení a vylep?ování Stránek. Tyto informace vyu?íváme pro lep?í pochopení zájm? náv?těvník? webové stránky, zákazník? a potenciálních zákazník?, a za ú?elem zkvalitňování Stránek, slu?eb a produkt?. Momentálně nereagujeme na signály ?nesledovat“ webovych prohlí?e??.

Sdílení dat

Osobní data nepronajímáme, neprodáváme ani jinak nesdílíme, mimo následujících vyjimek:

  • Vyu?íváme p?idru?ené i nep?idru?ené poskytovatele slu?eb, v?etně spole?nosti Logitech, Inc. ve Spojenych státech, kte?í nám pomáhají zpracovávat osobní údaje za ú?elem poskytování na?ich slu?eb a provozování na?eho podniku, a kte?í jsou vázáni striktními smlouvami o ml?enlivosti.
  • Va?e osobní údaje smíme odhalit, abychom (a) vyhověli p?íslu?nym zákon?m, po?adavk?m právních norem a reagovali na zákonné po?adavky, soudní p?íkazy a právní procesy; (b) ochraňovali a bránili práva a majetek ná? nebo t?etích stran, mimo jiné prosazováním podmínek na?ich smluv, zásad a podmínek pou?ití; (c) v?p?ípadě nouze, mimo jiné abychom ochránili bezpe?nost na?ich zaměstnanc? nebo jinych osob; nebo (d) v?souvislosti s?vy?et?ováním nebo za ú?elem p?edejití podvodu.
  • Va?e osobní údaje m??eme sdílet pro ú?ely obchodní dohody (nebo vyjednávání o obchodní dohodě), mimo jiné prodeje nebo p?evodu ?ásti nebo celého na?eho podniku nebo majetku. Mezi tyto dohody m??e pat?it nap?íklad transakce nebo ?ízení o fúzi, financování, akvizici nebo bankrotu.
  • S?va?ím souhlasem.

Rovně? volně vyu?íváme a sdílíme souhrnné a redigované informace, které nelze pou?ít pro identifikaci va?í osoby.

Zabezpe?ení dat

Vyu?íváme certifikáty SSL, omezení p?ístupu k?dat?m, antivirovy software a brány firewall pro sní?ení rizika neoprávněného p?ístupu k?osobním údaj?m. ?ádny datovy p?enos p?es internet nebo jakoukoli bezdrátovou sí? není bezvyhradně bezpe?ny. P?i p?enosu osobních dat k?nám mějte tato bezpe?nostní rizika na paměti.

?tít soukromí (Privacy Shield) EU–USA a ?tít soukromí (Privacy Shield) ?vycarsko–USA

Spole?nost Logitech a na?e subjekty zalo?ené v USA, v?etně spole?ností Logitech Inc. a spole?nosti Logitech Latin America Inc., se ú?astní a potvrzují, ?e splňují podmínky EU-US. Ochrana soukromí Shield Framework a Swiss-U.S. Rámec ochrany soukromí stanoveny americkym ministerstvem obchodu ohledně shroma??ování, pou?ívání a uchovávání osobních údaj? p?evedenych z Evropské unie a ?vycarska do Spojenych stát?. V p?ípadě jakéhokoli rozporu mezi podmínkami uvedenymi v této zásadách ochrany osobních údaj? a Zásadami ?títu ochrany soukromí se ?ídí zásady Ochrana soukromí. Chcete-li se dozvědět více o programu Ochrana ?títu a zobrazit na?i certifikaci, nav?tivte stránku https://www.privacyshield.gov .

Zodpovídáme za zpracování osobních údaj?, které My obdr?íme, v?souladu s?jednotlivymi programy ?títu soukromí (Privacy Shield), a za následny p?enos t?etím stranám jednajícím v?na?em zastoupení. Splňujeme v?echny Zásady ?títu soukromí (Privacy Shield) u v?ech dal?ích p?enos? osobních údaj? z?EU a ?vycarska, v?etně ustanovení o odpovědnosti za dal?í p?enosy. Spole?nost Logitech ve vztahu k?osobním údaj?m p?ijatym nebo p?enesenym v?souladu s?programy ?títu soukromí (Privacy Shield) podléhá vykonnym regula?ním orgán?m komise Federal Trade Commission USA. Za ur?itych okolností po Nás m??e byt vy?adováno odhalit osobní údaje v?reakci na zákonny po?adavek ve?ejného orgánu, mimo jiné za ú?elem vyhovění po?adavk?m národní bezpe?nosti nebo bezpe?nostních slo?ek.

V souladu se zásadami ?tít ochrany soukromí se zavazujeme vy?e?it stí?nosti tykající se na?eho shroma??ování nebo pou?ívání va?ich osobních údaj?. Osoby EU a ?vycarska s dotazem nebo stí?ností ohledně na?í politiky ochrany soukromí by nás nejd?íve měli kontaktovat pomocí ní?e uvedenych kontaktních údaj?.

Pokud máte nevy?e?enou zále?itost tykající se soukromí nebo vyu?ívání dat, kterou jsme My uspokojivě nevy?e?ili, obra?te se na Na?eho poskytovatele ?e?ení spor? t?etí strany sídlícího ve Spojenych státech pomocí následujícího formulá?e: https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Za ur?itych okolností, podrobněji popsanych na webové stránce ?títu soukromí (Privacy Shield), m??ete v?p?ípadě vy?erpání ostatních postup? pro ?e?ení spor? vyvolat závaznou arbitrá?.

Pouze pro údaje o lidskych zdrojích: Věnujeme se spolupráci s orgány EU pro ochranu údaj? (DPA) a ?vycarskym spolkovym komisa?em pro ochranu a informování o údaji (FDPIC) a odpovídáme radám těchto orgán?, pokud jde o na údaje o lidskych zdrojích p?evedené z EU a ?vycarska do Spojenych stát? v souvislosti s pracovním poměrem.

Spole?nost Logitech podléhá vy?et?ovací a vynucovací pravomoci Federální obchodní komise USA (dále jen "FTC").

?íZENí A P?íSTUP K?INFORMACíM

Máte mo?nost nám na?ídit, abychom aktualizovali nebo odstranili/znep?ístupnili ur?ité údaje tykající se vás. M??ete rovně? po?ádat o vymazání va?ich osobních údaj? z?blogu, komunitních fór ?i jinych ve?ejnych oblastí pod na?í kontrolou. Pokud nebudeme moci některé osobní údaje odstranit, informujeme vás pro?. V?p?ípadě pot?eby m??ete ukon?it zasílání marketingovych e-mail? tak, ?e budete postupovat podle pokyn? pro ukon?ení odběru uvedenych v?e-mailu nebo na stránce správy odběru na na?í Stránce: http://www.logitech.com/subscribe.

Na vá? po?adavek na kontrolu ulo?enych informací budeme reagovat nejpozději do 30 dn? od obdr?ení tohoto po?adavku.

V?dy, kdy? vás po?ádáme o pou?ití osobních údaj? za ur?itymi ú?ely, máte mo?nost jejich pou?ití odmítnout. Budete-li mít dotazy, p?ipomínky nebo budete chtít vznést po?adavek ohledně va?ich dat nebo na?eho Prohlá?ení a postup?, kontaktujte nás na adrese support.logitech.com/response-center nebo následujícími zp?soby:
Telefon: +1 510-795-8500
Kontakt: support.logitech.com/response-center
Po?ta: Logitech Privacy Officer, 7700 Gateway Blvd., Newark, CA 94560 USA

Pokud nejste spokojeni s?na?í reakcí, m??ete p?edlo?it svou stí?nost ohledně ochrany soukromí nebo vznést námitku na p?íslu?ny státní nebo národní ú?ad pro ochranu dat ve va?í jurisdikci.

Soubory cookie

Spole?nost Logitech vyu?ívá soubory cookie, které v?zásadě p?edstavují malé datové soubory, umístěné ve va?em po?íta?i, tabletu, mobilním telefonu ?i jiném za?ízení. Kliknutím sem se dozvíte více informací o souborech cookie.

Upozornění pro oblast EHP

P?i p?evodu osobních dat z?Evropského hospodá?ského prostoru do jinych zemí vyu?íváme celou ?adu právních mechanism?, mimo jiné modelovych kontrakt?, abychom zajistili, ?e va?e práva a ochrana budou p?i p?evodu dat zachovány. Pro?těte si na?e doplňující informace o postupech p?i zpracování dat rezident? EU.

Datum platnosti a změny

V?tomto Prohlá?ení o ochraně osobních údaj? provádíme ?as od ?asu změny, v?etně těch zásadních. P?i ka?dé náv?těvě na?ich Stránek si Prohlá?ení o ochraně osobních údaj? pro?těte, abyste se o těchto změnách dozvěděli. Pokud budete na?e Stránky vyu?ívat i poté, co toto Prohlá?ení o ochraně osobních údaj? aktualizujeme, p?ijímáte tyto změny.

Pokud budete mít dotazy tykající se na?eho Prohlá?ení o ochraně osobních údaj?, kontaktujte nás na adrese
Telefon: +1 510-795-8500
Kontakt: privacy@logitech.com
Po?ta: Logitech Privacy Officer, 7700 Gateway Blvd., Newark, CA 94560 USA

Toto Prohlá?ení o ochraně osobních údaj? je platné od 15. srpna 2018.

美女视频黄频大全视频-美女视频黄频大全-美女视频免费