Προηγμ?νο? οπτικ?? αισθητ?ρα? Logitech G HERO για παιχν?δια

Αυτονομ?α στο ασ?ρματο ποντ?κι για παιχν?δια G603 Lightspeed
Σε σ?γκριση με του? αισθητ?ρε? των Razer και Steelseries, ο HERO βρ?σκεται στην πρ?τη γραμμ?, τ?σο σε επιδ?σει?, ?σο και σε ενεργειακ? αποδοτικ?τητα
Ο αισθητ?ρα? HERO προσφ?ρει περ?που διπλ?σια ταχ?τητα αν?γνωση? (cts/ms) απ? τον ανταγωνισμ?, με 400 IPS
Αν?τερη τεχνολογ?α παρακολο?θηση? κ?νηση?

Ο αισθητ?ρα? HERO προσφ?ρει ακρ?βεια σε ταχ?τητε? που ξεπερνο?ν τα 400 IPS σε ?λο το ε?ρο? των DPI με μηδενικ? εξομ?λυνση, επιτ?χυνση ? φιλτρ?ρισμα. Ο αισθητ?ρα? HERO προσφ?ρει στου? πα?κτε? απαρ?μιλλη απ?κριση και ακρ?βεια.

Αυτονομ?α στο ασ?ρματο ποντ?κι για παιχν?δια G603 Lightspeed
Εξαιρετικ? ενεργειακ? αποδοτικ?τητα

Ο αισθητ?ρα? HERO χρησιμοποιε? ?να ?ξυπνο σ?στημα διαχε?ριση? εν?ργεια? για να προσαρμ?ζει διαρκ?? τον ρυθμ? των καρ? αν?λογα με την ταχ?τητα του ποντικιο?. Με αυτ?ν τον τρ?πο επιτυγχ?νεται υψηλ? απ?δοση και ακρ?βεια, εν? ελαχιστοποιε?ται η καταν?λωση εν?ργεια?. Αυτ? ?χει ω? αποτ?λεσμα τον δεκαπλασιασμ? τη? ενεργειακ?? αποδοτικ?τητα? σε σ?γκριση με την προηγο?μενη γενι?.Σε σ?γκριση με τον αισθητ?ρα προηγο?μενη? γενι?? στα κορυφα?α ποντ?κια για παιχν?δια Logitech G.

美女视频黄频大全视频-美女视频黄频大全-美女视频免费