Z przykro?ci? informujemy, ?e oczekujemy d?u?szych ni? zazwyczaj czasów dostawy.
Darmowa wysy?ka wszystkich zamówień o warto?ci powy?ej 159PLN

BLUE VO!CE — technologia filtrów g?osu mikrofonu

Profesjonalne filtry

filtr górnoprzepustowy
FILTR GóRNOPRZEPUSTOWY

Informacje o wysokich cz?stotliwo?ciach przechodz? przez filtr z cz?stotliwo?ci? docelow?, a ka?dy d?wi?k poni?ej tego zakresu zanika. Powoduje to usuni?cie zak?ócaj?cych d?wi?ków o niskich cz?stotliwo?ciach — silników samochodowych, ci??kiego sprz?tu, a? nawet wentylatora.

REDUKCJA SZUMóW
REDUKCJA SZUMóW

Usuwa stale wytwarzane, niepo??dane odg?osy, takie jak szum wentylatorów, ha?as uliczny, deszcz i inne podobne d?wi?ki.

EKSPANDER/BRAMKA
EKSPANDER/BRAMKA

Ekspander to bramka g?osowa o zmiennym zakresie. S?u?y do? usuwania niepo??danych odg?osów t?a, gdy nie mówisz do mikrofonu — szczekaj?cych psów, bawi?cych si? dzieci lub telewizora.? W przypadku ustawienia progu nieco poni?ej poziomu Twojego g?osu bramka otworzy si? tylko wtedy, gdy zaczniesz mówi?, i wyciszy wszelkie inne d?wi?ki, gdy b?dziesz milcze?.

DE-ESSER
DE-ESSER

Eliminacja sycz?cych d?wi?ków na wysokich cz?stotliwo?ciach.? Narz?dzie s?ucha z cz?stotliwo?ci? docelow? (8 kHz przy ustawieniu domy?lnym) i po osi?gni?ciu progu kompresuje j? o warto?? ustawion? w regulacji proporcji.

Korekcja
KOREKTOR G?OSU

Istnieje mo?liwo?? redukowania lub wzmacniania wybranych cz?stotliwo?ci w celu zmiany profilu d?wi?kowego sygna?u.?Technologia Blue VO!CE obejmuje regulowany trzyzakresowy korektor, umo?liwiaj?c dostosowanie trzech indywidualnych cz?stotliwo?ci? pod wzgl?dem sygna?u wyj?ciowego, cz?stotliwo?ci docelowej i wspó?czynnika Q. Wspó?czynnik Q okre?la ilo?? s?siednich cz?stotliwo?ci, na które ma wp?yw cz?stotliwo?? docelowa. Korektor doskonale podkre?la naturalnie dobrze brzmi?ce cz??ci g?osu osoby i redukuje te nieprzyjemne.

?

KOMPRESJA
KOMPRESJA

Sprawia, ?e sygna? g?osowy jest bardziej spójny pod wzgl?dem g?o?no?ci, dzi?ki czemu? ?atwiej Ci? us?ysze? — niezale?nie od tego, czy krzyczysz czy szepczesz. Zmniejsza zakres dynamiki sygna?u audio poprzez t?umienie sygna?u wyj?ciowego w zale?no?ci od regulacji progu i proporcji.

LIMITER
LIMITER

Limiter kompresuje wyj?cie sygna?u audio w nieskończonej proporcji, zasadniczo ograniczaj?c sygna?, aby g?o?no?? nigdy nie przekroczy?a po??danego poziomu.

Poznaj mo?liwo?ci BLUE VO!CE

美女视频黄频大全视频-美女视频黄频大全-美女视频免费