BLUE VO!CE - Mikrofon Ses Filtresi Teknolojisi

Pro filtreler

yüksek ge?i?li filtre
YüKSEK GE???L? F?LTRE

Yüksek frekansl? bilgi, filtreden hedef frekansta ge?erken bu aral???n alt?ndaki sesler yok say?l?r. Bu, ara? motorlar?, a??r ekipman ve hatta fan?n?z gibi dü?ük frekansl? gürültüleri? ortadan kald?r?r.

GüRüLTü AZALTMA
GüRüLTü AZALTMA

Fanlar, gürültülü yol, ya?mur ve di?er sürekli sesler gibi, sürekli üretilen, istenmeyen gürültüleri ortadan kald?r?r.

GEN??LET?C?/KAPI
GEN??LET?C?/KAPI

Geni?letici, de?i?ken aral?kl? bir gürültü kap?s?d?r. Bunu? mikrofona konu?mad???n?z s?rada, k?pek havlamas?, oyun oynayan ?ocuklar veya TV’niz gibi istenmeyen arka plan gürültüsünü ortadan kald?rmak i?in kullan?n.? E?i?i, ses düzeyinizin biraz alt?na ayarlarsan?z, kap? yaln?zca siz konu?tu?unuzda a??l?r ve konu?mad???n? s?radaki di?er tüm gürültüleri keser.

DE-ESSER
DE-ESSER

T?slama veya ?sl?k sesleri i?in yüksek frekanslar? dinler.? Ara?, varsay?lan olarak 8 KHz olan hedef frekansta dinleme yapar ve oran denetimi taraf?ndan belirlenen miktarla e?i?e ula??ld???nda bu frekans? s?k??t?r?r.

EQ
SES EQ

Sinyalin ses dalgas? profilini de?i?tirmek i?in, se?ilen frekanslar azalt?labilir veya artt?r?labilir.?Blue VO!CE, ??k??lar?, hedef frekanslar? ve Q fakt?rleri taraf?ndan ayarlanacak? ü? ayr? frekans sa?layan de?i?ken bir ü? bantl? EQ i?erir. Q fakt?r, hedef frekans taraf?ndan etkilenen yan frekanslar?n miktar?n? tan?mlar. EQ, bir ki?inin sesinin do?al ?ekilde iyi duyulan k?s?mlar?n? vurgulamak ve tats?z k?s?mlar? azaltmak i?in mükemmeldir.

?

SIKI?TIRMA
SIKI?TIRMA

Ba??r?yor ya da f?s?ld?yor olun, sesinizin duyulmas?n?n daha kolay olmas? i?in? ses sinyalinizi ses düzeyinde daha tutarl? hale getirir. E?ik ve oran denetimleriyle ilgili olarak ??k??? azaltarak ses sinyalinin dinamik aral???n? dü?ürür.

SINIRLAYICI
SINIRLAYICI

S?n?rlay?c?, ses sinyalinin ??k???n? sonsuz bir oranda s?k??t?r?r, esas?nda sinyali istenen düzeyden asla daha yüksek olamayacak ?ekilde “s?n?rland?r?r”.

BLUE VO!CE ?zellikli Donan?m

美女视频黄频大全视频-美女视频黄频大全-美女视频免费