Phòng thí nghi?m dành cho nhà phát tri?n Logitech G

B? c?ng c? Phát tri?n Ph?n m?m

02/07/2018

D? dàng tri?n khai h? tr? v? l?ng c?a Logitech cho trò ch?i c?a b?n b?ng cách s? d?ng t?p h?p hi?u ?ng ph?n h?i l?c ??nh tr??c ho?c tùy ch?nh hi?u ?ng c?a riêng b?n b?ng cách xác ??nh các l?c riêng r?. SDK c?ng ?i kèm các nút ?i?u khi?n DirectInput c?a v? l?ng nên b?n kh?ng c?n ??a vào.

02/07/2018 8.57.148

GamePanel gi?i thi?u tính n?ng trên màn hình th? hai cho phép bàn phím ch?i game c?a Logitech ?? b?t GamePanel hi?n th? th?ng tin, s? li?u h? th?ng quan tr?ng trong trò ch?i và nhi?u h?n n?a. SDK này cho phép tích h?p ch?c n?ng c?a GamePanel trong ph?m vi m? c?a b?n.

02/07/2018 8,87

Arx Control gi?i thi?u tính n?ng trên màn hình th? hai cho phép các thi?t b? di ??ng iOS và Android hi?n th? th?ng tin, s? li?u h? th?ng quan tr?ng trong trò ch?i và nhi?u h?n n?a. SDK ?i kèm cho phép tích h?p m? c?a b?n v?i ?ng d?ng Arx Control.

02/07/2018 8.57.148

Gán ch?c n?ng c?a các phím G t? ngay bên trong giao di?n c?a chính ?ng d?ng, mà kh?ng c?n ph?i thoát ra ?? s? d?ng Ph?n m?m Logitech Gaming.

美女视频黄频大全视频-美女视频黄频大全-美女视频免费