Ph?n m?m Ch?i game Tiên ti?n HUB G c?a Logitech

TìM HI?U V? HUB G

T? ??NG NH?N D?NG THI?T B?

HUB G nh?n d?ng thi?t b? Logitech G ???c h? tr? và cho phép b?n truy c?p hoàn toàn vào các tính n?ng tùy ch?nh. Nó t? ??ng c?p nh?t ph?n s?n.
?

GIAO DI?N KéO Và TH?

Ch?n tính n?ng, gán macro và t? h?p phím, t?o vùng màu s?c và hình ??ng, t?t c? v?i m?t giao di?n tr?c quan và ??n gi?n.

QU?N LY Và CHUY?N ??I C?U HìNH

Gi? ?ay b?n có th? l?u nhi?u h? s? nhan v?t trong trò ch?i và chuy?n ??i ngay l?p t?c. Do v?y b?n lu?n có s?n các s?c m?nh và kh? n?ng mình c?n.

YêU C?U

Chu?t ???c h? tr?

Chu?t ch?i game kh?ng day LIGHTSPEED G903 (G903 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse)
Chu?t ch?i game kh?ng day G900 (G900 Wireless Gaming Mouse)
Chu?t ch?i game kh?ng day LIGHTSPEED G703 (G703 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse)
Chu?t ch?i game G600 (G600 Gaming Mouse)
Chu?t ch?i game có th? ?i?u ch?nh RGB G502 (G502 RGB Tunable Gaming Mouse)
Chu?t ch?i game kh?ng day G403 (G403 Wireless Gaming Mouse)
Chu?t ch?i game G403 (G403 Gaming Mouse)
Chu?t ch?i game PRO (PRO Gaming Mouse)
Chu?t G302 Daedalus Prime
G402 Hyperion Fury
G502 Proteus Core
Chu?t ch?i game kh?ng day Pro (Pro Wireless Gaming Mouse)
Chu?t ch?i game HERO G502 (G502 Hero Gaming Mouse)

Tai nghe & Loa ???c h? tr?

Tai nghe ch?i game kh?ng day LIGHTSYNC G935 (G935 LIGHTSYNC Wireless Gaming Headset)
Tai nghe ch?i game am thanh vòm kh?ng day 7.1 G933 (G933 Wireless 7.1 Surround Gaming Headset)
Tai nghe ch?i game có day LIGHTSYNC G635 (G635 LIGHTSYNC Wired Gaming Headset)
Tai nghe ch?i game am thanh vòm RGB 7.1 G633 (G633 RGB 7.1 Surround Gaming Headset)
Tai nghe ch?i game am thanh vòm kh?ng day 7.1 G533 (G533 Wireless 7.1 Surround Gaming Headset)
Tai nghe ch?i game cho máy tính LIGHTSYNC G560 (G560 LIGHTSYNC PC Gaming Speakers)
Tai nghe ch?i game am thanh vòm 7.1 G433 (G433 7.1 Surround Gaming Headset)
Tai nghe ch?i game am thanh vòm 7.1 G432 (G432 7.1 Surround Gaming Headset)
Tai nghe ch?i game am thanh vòm G332 (G332 Stereo Gaming Headset)

THI?T B? M? PH?NG ???c h? tr?

V? L?NG ?UA DRIVING FORCE?G920/G29

Yêu c?u H? ?i?u hành

Windows? 7 tr? lên (64-bit)
macOS X 10.11, 10.12 và 10.13
?m thanh vòm kh?ng ???c h? tr? trong Mac OS

Hi?n có s?n b?ng Ti?ng Anh Ti?ng Pháp, Ti?ng ??c, Ti?ng Nh?t, Ti?ng Trung (Gi?n th? và Ph?n th?), Ti?ng Nga, Ti?ng Tay Ban Nha, Ti?ng B? ?ào Nha (Brazil), Ti?ng Y, Ti?ng Hàn Qu?c, Ti?ng ?an M?ch, Ti?ng Na Uy, Ti?ng Th?y ?i?n, Ti?ng Th? Nh? K?, Ti?ng Séc, Ti?ng Hà Lan, Ti?ng Ph?n Lan, Ti?ng Hungary và Ti?ng Ba Lan.
?

Bàn phím????c h? tr?

Bàn phím ch?i game c? h?c RGB G910 (G910 RGB Mechanical Gaming Keyboard)
Bàn phím ch?i game c? h?c RGB G810 (G810 RGB Mechanical Gaming Keyboard)
Bàn phím ch?i game c? h?c kh?ng day G613 (G613 Wireless Mechanical Gaming Keyboard)
Bàn phím ch?i game c? h?c ???c chi?u sáng n?n G610 (G610 Backlit Mechanical Gaming Keyboard)
Bàn phím ch?i game c? h?c RGB Carbon G512 (G512 Carbon RGB Mechanical Gaming Keyboard)
Bàn phím ch?i agme c? h?c RGB Carbon/b?c G513 (G513 Carbon/Silver RGB Mechanical Gaming Keyboard)
Bàn phím ch?i game c? h?c ???c chi?u sáng n?n G413 (G413 Backlit Mechanical Gaming Keyboard)
Bàn phím ch?i game RGB G213 (G213 RGB Gaming Keyboard)
Bàn phím ch?i game PRO (PRO Gaming Keyboard)
G310 Atlas Dawn
Bàn phím ch?i game G103 (G103 Gaming Keyboard)

美女视频黄频大全视频-美女视频黄频大全-美女视频免费