LIGHTSPEED kh?ng day tiên ti?n ?? ch?i game c?a Logitech G

Chu?t Logitech G kh?ng day
Bi?u ?? th? hi?n c?ng ngh? kh?ng day LIGHTSPEED nhanh h?n các ??i th?
Bi?u ?? th? hi?n ???ng truy?n thành ph?n ??u cu?i bao g?m trong c?ng ngh? LIGHTSPEED.
Kênh d? li?u ???c ch?nh theo hi?u su?t

Quá trình t?o m?u và l?p trình c?n th?n giúp ??m b?o r?ng m?i b? ph?n s? x? ly d? li?u nhanh h?n tr??c, thi?t l?p k?t n?i c?c m?nh m? và tiêu th? n?ng l??ng ? m?c t?i thi?u. Hi?u su?t ???c t?i ?u hóa ? m?i b??c. T? m?i ???ng day m?ch ?i?n t?i t?ng ?i?m u?n trong c?u trúc d?ng ?ng-ten, t? ph?n c?ng t?i ph?n s?n, chúng t?i m? ph?ng và th? nghi?m t?ng giao th?c và thu?t toán ?? t?i ?a hóa hi?u su?t ngay c? trong nh?ng m?i tr??ng ch?i game khó kh?n và b?o hòa v? d? li?u nh?t. K?t qu? là, LIGHTSPEED thi?t l?p nên tiêu chu?n v? hi?u su?t ch?i game kh?ng day.

美女视频黄频大全视频-美女视频黄频大全-美女视频免费