Ch?c n?ng chi?u sáng RGB Lightsync có th? l?p trình c?a Logitech G cho các trò ch?i

??m chìm trong RGB tiên ti?n

T?o m?u m?i tr??ng ??m chìm v?i LIGHTSYNC
B? t?o m?u màn hình

M?i n?i dung trên màn hình c?a b?n có th? ???c kh?p màu s?c v?i Thi?t b? RGB LIGHTSYNC. M? r?ng th? gi?i trò ch?i, c?nh trong phim và hình n?n ra thi?t b? ch?i game và c?n phòng ch?i game c?a b?n, trong th?i gian th?c, b?ng thi?t b? RGB LIGHTSYNC và Ph?n m?m Ch?i game c?a Logitech (LGS).

Tìm hi?u thêm v? C?u hình B? t?o m?u Màn hình
T?o m?u m?i tr??ng ??m chìm v?i LIGHTSYNC
Audio Visualizer (B? t?o hi?u ?ng hình ?nh theo am thanh)

Chiêm ng??ng am nh?c. B? t?o hi?u ?ng hình ?nh theo am thanh ??a am nh?c ??n v?i ??i s?ng qua bàn phím, chu?t, tai nghe và loa. Xem am nh?c t?o nên ánh sáng s?ng ??ng. Tùy ch?nh b? t?o m?u c?a b?n ?? b?t lên v?i n?ng l??ng cao ho?c ch?y theo giai ?i?u v?i ki?u êm d?u, m? d?n.Nh?ng tính n?ng nang cao yêu c?u cài ??t Ph?n m?m ch?i game Logitech (Logitech Gaming Software) có s?n ?? t?i v? t?i logitechG.com/downloads

T?o m?u m?i tr??ng ??m chìm v?i LIGHTSYNC
L?p trình theo phím

N?m quy?n ?i?u khi?n ánh sáng bàn phím và ki?m soát trò ch?i c?a b?n h?n n?a. ?ánh d?u các nhóm phím b?ng màu ?? theo d?i các kh? n?ng và l?nh khác. Tùy ch?nh màu s?c ?? phù h?p v?i b? c?c thi?t b? c?a b?n. T?o thi?t k? nguyên b?n ?? chào m?ng trò ch?i yêu thích c?a b?n. S? l?a ch?n là c?a b?n.Các tính n?ng nang cao yêu c?u cài ??t Ph?n m?m Ch?i game c?a Logitech, có s?n ?? t?i v? t?i LogitechG.com/downloads?Kh? n?ng LIGHTSYNC khác nhau theo s?n ph?m, ch?ng h?n G213 ch? có th? l?p trình theo khu v?c.

Tính n?ng chi?u sáng LIGHTSYNC kh?p v?i màu s?c c?a hành ??ng trên màn hình
L?y c?m h?ng t? trò ch?i


C?ng ngh? LIGHTSYNC ??a b?n ??m chìm vào hành ??ng v?i các hi?u ?ng chi?u sáng t? ??ng theo trò ch?i, ph?n ?ng l?i nhi?u trò ch?i ph? bi?n. LIGHTSYNC s? phát ra ánh sáng phù h?p v?i v? n? trong trò ch?i, khi k? thù ??n g?n, sát th??ng nh?n l?y, hoàn thành quá trình h?i ph?c, ti?n vào th? gi?i m?i và nhi?u h?n n?a.Nh?ng tính n?ng nang cao yêu c?u cài ??t Ph?n m?m ch?i game Logitech (Logitech Gaming Software) có s?n ?? t?i v? t?i logitechG.com/downloads

Bàn phím c?a Logitech G
美女视频黄频大全视频-美女视频黄频大全-美女视频免费