PRO X Tai nghe ch?i game

PRO X
PRO X Tai nghe ch?i game PRO X v?i BLUE VO!CE
pro?sê-ri
Tai nghe ch?i game PRO X v?i BLUE VO!CE
TAI NGHE CH?I GAME PRO | CARD ?M THANH TIêN TI?N

Card am thanh tiên ti?n

Card am thanh USB ngoài (DAC) mang l?i kh? n?ng x? ly tín hi?u k? thu?t s? r? ràng cho am thanh và vi?c giao ti?p b?ng gi?ng nói ? c?p ?? thi ??u. L?p trình b?ng Ph?n m?m ch?i game HUB G c?a Logietch và mang các cài ??t am thanh c?a b?n ??n v?i cu?c thi ??u.?Các tính n?ng nang cao nh? Blue VO!CE và am thanh vòm DTS Headphone:X 2.0 ch? ho?t ??ng trên máy tính PC th?ng qua ph?n m?m ch?i game HUB G c?a Logitech. Blue VO!CE bao g?m các C?i ti?n am thanh DTS.

Tìm hi?u thêm v? HUB G
TAI NGHE CH?I GAME PRO X | PH? KI?N LINH HO?T

PH? KI?N LINH HO?T

G?m có day máy tính v?i các nút ?i?u khi?n am thanh trên day và day di ??ng v?i mic trên day - do ?ó b?n có th? s? d?ng PRO X v?i c?n mic ?? tháo r?i. M?t túi ??ng ?i kèm giúp b?o v? tai nghe và ph? ki?n khi b?n di chuy?n.

Th?ng s? k? thu?t th?c t?
 • ?? dài: 138 mm
 • Chi?u r?ng: 94 mm
 • Chi?u cao: 195 mm
 • Tr?ng l??ng (kh?ng tính day): 320 g
 • ?? dài day cáp máy tính PC: 2 m
 • ?? dài day thi?t b? di ??ng: 1,5 m
 • B? chia ngu?n máy tính: 120 mm
Th?ng s? k? thu?t
Tai nghe:
 • Màng loa: V?i l??i hybrid PRO-G 50mm
 • Nam cham: Neodymium
 • ?? nh?y t?n s?: 20 Hz-20 KHz
 • Tr?? kha?ng: 35 ohm
 • ?? nh?y: 91,7 dB SPL @ 1 mW & 1 cm
V?t li?u:
 • Kh?p: Nh?m
 • Quai ?eo: Thép
 • Mi?ng ??m tai nghe và quai ?eo: Gi? da b?ng cao su non
 • Mi?ng ??m tai t?ng thêm: V?i b?c cao su non
Mic Pro:
 • Ki?u thu am micr?: Cardioid (??n h??ng)
 • Lo?i: ?i?n dung electret
 • Kích th??c: 6 mm
 • ?? nh?y t?n s?: 100 Hz-10 KHz
S? HI?U B? PH?N
 • 981-000820
TH?NG TIN B?O HàNH
 • B?o hành ph?n c?ng trong 2 n?m
美女视频黄频大全视频-美女视频黄频大全-美女视频免费