PRO Chu?t ch?i game kh?ng day

PRO
PRO CHU?T CH?I GAME KH?NG D?Y PRO (PRO WIRELESS GAMING MOUSE)
pro?sê-ri
CHU?T CH?I GAME KH?NG D?Y PRO (PRO WIRELESS GAMING MOUSE)
Th?ng s? k? thu?t th?c t?
 • Chi?u cao: 125,0 mm
 • Chi?u r?ng: 63,5 mm
 • Chi?u dày: 40,0 mm
 • Tr?ng l??ng: 80 g
 • ?? dài day: 1,80 m
Theo d?i
?? nh?y
 • ??nh d?ng d? li?u USB: 16 bit/tr?c
 • T?c ?? báo cáo USB: 1000 Hz (1ms)
 • C?ng ngh? kh?ng day: LIGHTSPEED kh?ng day
 • B? vi x? ly: ARM 32-bit
Th?i gian s? d?ng pin
 • Chi?u sáng m?c ??nh: 48 gi?
 • Kh?ng chi?u sáng: 60 gi?
Các tính n?ng khác
 • T??ng thích v?i POWERPLAY
 • B? nh? tích h?p: 5 c?u hình
 • LIGHTSYNC RGB: 1 khu v?c
 • H? th?ng ?ng l?c Nút C? h?c
Yêu c?u
 • Windows? 7 tr? lên
 • macOS 10.11 tr? lên
 • Chrome OSTM
 • C?ng USB
 • K?t n?i Internet t?i G HUB Logitech (tùy ch?n)
S? HI?U B? PH?N
 • 910-005274
TH?NG TIN B?O HàNH
 • B?o hành ph?n c?ng trong 2 n?m
pro series
PRO
Chu?t ch?i game kh?ng day
美女视频黄频大全视频-美女视频黄频大全-美女视频免费